iA Writer

This post is published through iA Writer on iPad.

2014-11-19 00:0067

iPad Air 更新 iOS8

有一点点不流畅。

Safari 闪退一次,多看阅读闪退一次。App Store 闪退一次。Clear 键盘有问题。

设置壁纸界面有瑕疵像素点。

能用第三方输入法,比较赞。

2014-09-18 16:0070

2014-08-01

Image Title

2014-08-01 19:0871